بخشنامه های فروش خودرو
 
در این قسمت بخشنامه های فروش خودرو که به آنها گویای فروش گفته می شود را مشاهده می نمایید
و هر بخشنامه فروش شامل تعدادی برنامه فروش خودرو است
پیش فروش دی ماه 91
تاریخ شروع: ۱۳۹۱ شنبه ۲ دي
پیش فروش دیماه 91.

فروش نقدی دیماه 91
تاریخ شروع: ۱۳۹۱ شنبه ۲ دي
فروش نقدی دیماه.

پیش فروش مهر ماه 91
تاریخ شروع: ۱۳۹۱ شنبه ۱ مهر
پیش فروش مهر ماه.

شرایط نقدی و اعتبار ی مرداد ماه
تاریخ شروع: ۱۳۹۱ يکشنبه ۱ مرداد
.

پیش فروش مرداد ماه 91
تاریخ شروع: ۱۳۹۱ يکشنبه ۱ مرداد
پیش فروش مرداد ماه 91.

فروش نقدی و اقساطی تیر 91
تاریخ شروع: ۱۳۹۱ شنبه ۳ تير
فروش نقدی و اقساطی تیر 91.

روشھاي پیش فروش تیر 91
تاریخ شروع: ۱۳۹۱ شنبه ۳ تير
روشهاي پیش فروش تیر 91.

فروش نقدی و اقساطی خرداد 91
تاریخ شروع: ۱۳۹۱ دوشنبه ۱ خرداد
روش های فروش نقدی و اقساطی خرداد 91.

روش های پیش فروش خرداد 91
تاریخ شروع: ۱۳۹۱ دوشنبه ۱ خرداد
روش های پیش فروش خرداد 91.

فروش نقدی و اقساطی اردیبهشت
تاریخ شروع: ۱۳۹۱ شنبه ۱۶ ارديبهشت
فروش نقدی و اقساطی اردیبهشت (طرح رهیاب هدیه ویژه: GPS).